Ceny

Snažila jsem se o to, aby mé ceny byly co nejjednodušší a tím bylo možné co nejsnáze vypočítat celkovou cenu výzkumu. Maximální cenu výzkumu vždy předjednávám s klientem, abychom dospěli k vzájemné dohodě a spokojenosti. V případě velkého počtu záznamů poskytuji další slevy (vždy záleží na individuální dohodě s klientem).

Máte také možnost objednat si některé formy výzkumu v podobě projektu neboli rodopisného balíčku – vždy výzkum + rodinná kronika + kreslený strom.


Projekty – rodopisné balíčky
Výzkum v matrikách | Výzkum v ostatních archivních zdrojích
Rodinná kronika | Stromy kreslené na míru
Čtení jednotlivých záznamů


Projekty – rodopisné balíčky

V posledních letech se pravidelně opakují zakázky, které mají co do rozsahu stejné zadání. Proto jsem se rozhodla na základě těchto zakázek připravit projekty – rodopisné balíčky, kdy nemusíte řešit cenu za záznam nebo stránku rodinné historie, ale přímo si objednáte projekt dle Vašich představ s pevně stanovenou cenou. Jedná se o otcovskou linii, otcovskou a mateřskou linii a čtyři prarodičovské linie a to ve třech variantách – první s tištěným stromem a shrnutím rodinné historie, druhá s rodinnou historií a třetí s rodinnou historií a malovaným stromem.

Projekty s rodinnou historií

Projekt s rodinnou historií obsahuje výzkum v dané linii (nebo liniích) v matričních knihách (záznamy mužských předků dané linie, v každé generaci narození, sňatek, úmrtí plus přehled o dětech daného páru), sepsání rodinné historie a její tisk a vazbu (1 ks).

Otcovská linie: 12 000 Kč
Otcovská a mateřská linie: 18 000 Kč
Čtyři prarodičovské linie: 28 000 Kč

Průměrná doba od zadání do dokončení otcovské linie je zhruba 2 měsíce, u otcovské a mateřské linie zhruba 4 měsíce, u čtyř prarodičovských linií cca 6 měsíců.

Projekty s rodinnou historií a malovaným stromem

Součástí takového projektu je výzkum v dané linii v matričních knihách (záznamy mužských předků dané linie, v každé generaci narození, sňatek, úmrtí plus přehled o dětech daného páru) a případně i dalších zdrojích, např. v kartotéce padlých, školních záznamech, obecních kronikách, pozemkových knihách apod. dle potřeby výzkumu, tištěná rodinná historie (10 a více normostran samotného povídání o rodině + zpracované matriční záznamy) a strom malovaný na míru pro dané linie vč. zvoleného pozadí (rodná ves či statek).

Otcovská linie: 16 000 Kč
Otcovská a mateřská linie: 22 000 Kč
Čtyři prarodičovské linie: 37 000 Kč

Průměrná doba od zadání do dokončení otcovské linie je zhruba 3 až 6 měsíců, u otcovské a mateřské linie zhruba 4 až 9 měsíců, u čtyř prarodičovských linií 6 až 12 měsíců.

Projekty s tištěným stromem

Tento projekt obsahuje výzkum v dané linii (nebo liniích) v matričních knihách (záznamy mužských předků dané linie, v každé generaci narození, sňatek, úmrtí plus přehled o dětech daného páru), strom vytištěný z genealogického programu a krátké (pro jednu linii cca dvoustránkové) shrnutí rodinné historie.

Otcovská linie: 9 000 Kč
Otcovská a mateřská linie: 13 000 Kč
Čtyři prarodičovské linie: 22 000 Kč

Průměrná doba od zadání do dokončení otcovské linie je zhruba 1 až 2 měsíce, u otcovské a mateřské linie zhruba 2 až 4 měsíce, u čtyř prarodičovských linií 4 až 8 měsíců.

Samozřejmě i nadále poskytuji výzkum v matričních knihách jako takových, kde je cena účtována podle počtu dohledaných matričních záznamů.


Výzkum v matrikách

Matriční knihy jsou uloženy v sedmi hlavních (oblastních nebo zemských) archivech rozmístěných po celé České republice. Nachází se zde matriční knihy od nejstarších po počátek 20. století.

Vyhledání více než 20 záznamů: 260 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 11 až 20 záznamů: 290 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 2 až 10 záznamů: 330 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání jednoho záznamu: 380 Kč
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí

K ceně za výzkum v matrikách, které jsou uloženy v oblastních/zemských archivech, nejsou připočítávány žádné další poplatky (doprava, administrativní poplatky a podobně). Pokud je nutná návštěva matričního úřadu, je účtováno cestovné ve výši 5,- Kč na kilometr, v případě komunikace s matričními úřady poštou nebo elektronicky hodinová sazba 350,- Kč. Konečná cena za výzkum je vždy stanovena podle celkového počtu poskytnutých záznamů. Výsledky výzkumu jsou standardně dodávány v elektronické podobě e-mailem nebo na CD/DVD. V případě tištěné verze (knihy) připočítávám cenu za tisk dle tiskárny a knihvazačství.

Upozornění: V případě expresního zhotovení rodokmenu (v termínu kratším než 60 dní, tedy cca 2 měsíce, např. v případě dárku na poslední chvíli) účtuji ke standardním cenám přirážku 30 procent. Toto se netýká balíčku otcovská linie s tištěným stromem.

V případě zájmu si můžete k matričním záznamům objednat rodový strom nebo rodinnou historii (výběr z několika variant, informace a ukázka viz Výzkum).


Co obdržíte po dokončení výzkumu?

Detailní zprávu o využitých zdrojích.
Přepis a překlad záznamů.
Digitální kopii záznamů.
Vysvětlení termínů a slov, která nejsou v dnešní češtině obvyklá.
Rodový strom v gedcom formátu.


Ptáte se, kolik Vás může stát vypracování rodokmenu? Zde je několik příkladů:

Vývod z předků tři generace nazpět od výchozí osoby (celkem 14 osob): maximálně 35 záznamů, celková cena při všech nalezených záznamech 9100,- Kč.
Vývod z předků čtyři generace nazpět od výchozí osoby (celkem 30 osob): maximálně 75 záznamů, celková cena při všech nalezených záznamech 19 500,- Kč.
Výzkum v otcovské linii – šest generací nazpět od výchozí osoby (celkem 6 osob s plnými záznamy): maximálně 18 záznamů, celková cena při všech nalezených záznamech 5220,- Kč.

Průměrná doba od zadání do dokončení otcovské linie je zhruba 1 až 2 měsíce, u vývodu z předků tři generace nazpět 2 až 4 měsíců, u vývodu z předků čtyři generace nazpět 6 až 9 měsíců, u rozsáhlejších projektů trvá zpracování 9 až 24 měsíců.

Nahoru


Výzkum v ostatních archivních zdrojích

Pozemkové knihy
Přepis a překlad jedné strany pozemkové knihy: 350 Kč

Pokud jsou pozemkové knihy online, nejsou k ceně připočítávány žádné další náklady. V případě, že je potřeba návštěva archivu, je připočítáváno cestovné ve výši 5,- Kč na kilometr.

Ostatní zdroje
Dle individuální dohody s klientem. Kontaktujte mě pro další informace.

V jakých zdrojích může být výzkum prováděn?
Svatební ohlášky
Soupisy poddaných
Úřední dokumenty
Archivy obcí a farností

K ceně za výzkum v archivních zdrojích umístěných v okresních archivech je vždy připočítáváno cestovné ve výši 4 Kč za kilometr. Netýká se okresních archivů Havlíčkův Brod, Jihlava a Chrudim, v takovém případě není cestovné účtováno.

Nahoru


Rodinná kronika

Každá rodinná kronika je individuální záležitostí – někdy píšu o jedné rodové linii, jindy rodových linií zahrnuji více. Jinak bude vypadat kronika věnovaná selské rodině, jež seděla po celou svou existenci na jednom gruntu v rámci jedné vesnice, jinak kronika o často se stěhující rodině, ať už se jednalo o kramáře, komedianty nebo mlynáře. Tak jako je jiná každá rodina, tak nemohou být stejné ani dvě rodinné kroniky. I proto je celková cena za sepsání rodinné kroniky vždy individuální záležitostí. Základní cena je stanovena následovně:

  • 290,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě Vašich podkladů
  • 250,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě mnou prováděného výzkumu

Pokud zajišťuji tisk a vazbu rodinné historie, je nutné připočíst cenu za tisk a vazbu.

Nahoru


Stromy malované na míru

Cena stromu malovaného na míru vždy záleží na konkrétní představě zákazníka – kolik osob strom zahrnuje, zda je do pozadí stromu zakreslen rodný statek či jiný obraz na základě přání zákazníka apod. Cenu lze nastínit pouze velmi zhruba, přesnější odhad Vám poskytneme po konzultaci. Obecně je ale možné říci, že cena jednotlivých typů stromů je zhruba následující:

  • otcovská linie, 10 generací (10 polí): cca 6000 Kč
  • otcovská linie s rozvětvením v nejmladších generacích (max. 20 polí): cca 7500 Kč
  • otcovská a mateřská linie (max. 30 polí): 7500 až 10000 Kč
  • vývod ze všech předků: cena zcela závislá na počtu polí/osob

Bližší informace o kreslených stromech vč. ukázek Vám ráda poskytnu na e-mailu info@nase-koreny.cz.

Nahoru


Čtení jednotlivých záznamů

Protože se setkávám s požadavky o přečtení jednotlivých záznamů z matrik uveřejněných na internetu, přidávám i tuto službu.

Přečtení jednoho záznamu: 100 Kč

Co obdržíte?

  • Přepis záznamu.
  • Překlad záznamu.
  • Vysvětlení termínů a slov, která nejsou v dnešní češtině obvyklá.

Nahoru
Ceny jsou platné od 1.3.2023.